/ ഫാക്ടറി കെട്ടിടം /

conpany
factory03

/ ഓഫീസ് /

/ പാറ്റേൺ മേക്കർ ഓഫീസ് /

factory04
factory05

/ ഫാബ്രിക് കട്ടിംഗ് /

/ എംബ്രോയ്ഡറി & ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ /

factory06
factory07

/ സിൽക്ക്-സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് /

/ തയ്യൽ മെഷീൻ/

factory08
factory09

/ വർക്ക്ഷോപ്പ് /

workshop
factory11

/ വെയർഹൗസ് /

Warehouse
factory13

/ ഷോറൂം/